ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΗ PC Solutions διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν θα τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η PC Solutions διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης του κόμβου αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με την PC solutions να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.